Aktualności
   

Ćwiczenia zgrywające jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu lubelskiego - Bełżyce 6 października 2018 r.

W dniu 6 października br. na terenie byłego Zespołu Szkół Technicznych w Bełżycach, mieszczącego się przy ul. Przemysłowej 44 przeprowadzono ćwiczenia zgrywające jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu lubelskiego. Ćwiczenia miały na celu podniesienie poziomu i efektywności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, jak również stanu wyszkolenia jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu lubelskiego. Celem ćwiczeń było również doskonalenie współdziałania podmiotów ksr-g z terenu powiatu lubelskiego podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. W ćwiczeniach udział wzięły jednostki OSP włączone do ksr-g z terenu powiatu lubelskiego oraz jednostka OSP Kozubszczyzna, gmina Konopnica – jednostka planowana do włączenia do ksr-g. Uczestnicy zmierzyli się z następującym założeniem: w wyniku działania nieznanych osób doszło do pożaru budynku szkoły, który objął dach sali sportowej oraz sale dydaktyczne. Kadra przeprowadziła ewakuację uczniów, stwierdzono brak obecności 12 osób.
   

XXIV edycja Ogólnopolskich Zawodów w Ratownictwie Górskim

W dniach 7-9.09.2018 w Górach Stołowych odbyła się XXIV edycja Ogólnopolskich Zawodów w Ratownictwie Górskim. Wszystkie konkurencje zostały przeprowadzone w Masywie Szczelińca Wielkiego w niezwykle trudnym terenie. Swoich umiejętności dowodziły najlepsze drużyny ratownicze z całego kraju, nie tylko z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale także Państwowej Straży Pożarnej, Jednostki Ratowniczej Górniczo-Hutniczej KGHM, Ratownictwa Górniczego, niemieckiego Bergwachtu, czy Służby Ochrony Państwa. Każdy z zespołów miał do pokonania trasę wiodącą na szczyt Szczelińca Wielkiego, na której rozmieszczono zadania z zakresu alpinizmu, technik linowych i ratowniczych. Drużyna reprezentująca Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie ukończyła zawody na 5 miejscu w klasyfikacji drużyn spoza GOPR.

 

Informacje

CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. 

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Więcej ...

 
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1.    Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (20-012 Lublin, ul. Szczerbowskiego 6, tel. 81 5351320, fax. 81 5325934, e-mail: sekretariat@kmpsp.lublinl.pl).
2.    Dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: st. kpt. Janusz Baran (20-012 Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 5351233, e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl).
3.    Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
4.    Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
5.    Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
6.    Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
7.    Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia po upływie okresu przechowywania zgodnym z właściwymi przepisami archiwalnymi lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
b)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
8.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 
Termomodernizacja

Zarządzanie energią w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz budynkach podległych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych

 

 

 
Kontakt

Sekretariat Komendy: (81) 535 13 20

Adres e-mail:    sekretariat@kmpsp.lublin.pl

Adres: ul. Antoniego Szczerbowskiego 6,

20-012 Lublin

Faks Komendy: (81) 532 59 34

Oficer Prasowy:

 
ZAGROŻENIA

Materiały przygotowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dotyczące problematyki zagrożeń (http://rcb.gov.pl/poradniki/).

 
Zaświadczenie o zdarzeniu

Celem otrzymania zaświadczenia o zdarzeniu należy dokonać opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Lublina w kwocie 17 PLN oraz wypełnić i przesłać umieszczony poniżej wniosek. Jako tytuł wpłaty należy wpisać: "opłata skarbowa od zaświadczenia w KM PSP Lublin". 

Statystyki

Zestawienie ilości wyjazdów do zdarzeń jednostek PSP

bieżący miesiąc

 

   
Pożary : 39
Miejscowe zagrożenia: 74
Alarmy fałszywe: 14
   

Wszystkie:

127
 
 Aktualizacja
9 października 2018 r.

Wyjazdy PSP oraz OSP do zdarzeń od początku roku:

4048