Zaświadczenie o działaniach ratowniczych

Celem otrzymania zaświadczenia o zdarzeniu należy dokonać opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Lublina w kwocie 17 PLN oraz wypełnić i przesłać umieszczony poniżej wniosek. Jako tytuł wpłaty należy wpisać: „opłata skarbowa od zaświadczenia w KM PSP Lublin”.

Dane konta bankowego, na które należy dokonać wpłaty:

nr rach.: 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

Urząd Miasta Lublin

plac Władysława Łokietka 1

20-109 Lublin

Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej można składać:

  1. Osobiście w sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Antoniego Szczerbowskiego 6
  2. Przesyłając pocztą na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. A. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin
  3. Elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /l004si7gym/SkrytkaESP
  4. Pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@kmpsp.lublin.pl

Podstawa prawna opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia na wniosek:

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007 Nr 187, poz. 1330).

Obowiązek opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej wymienionych w ustawie j.w. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy.

WZÓR PODANIA o wydanie zaświadczenia – wersja edytowalna

WZÓR PODANIA o wydanie zaświadczenia
Skip to content