ŚWIADCZENIE RATOWNICZE DLA STRAŻAKÓW OSP przyznawane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490)

ŚWIADCZENIE RATOWNICZE DLA STRAŻAKÓW OSP

 

 1. PRAWO NA MOCY ART. 16 USTAWY Z DNIA 17 GRUDNIA 2021 R. O OCHOTNICZYCH STRAŻACH POŻARNYCH (DZ. U. Z 2021 R. POZ. 2490) PRZYSŁUGUJE STRAŻAKOWI RATOWNIKOWI OSP, KTÓRY:
 2. mężczyzna: osiągnął 65. rok życia i czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (przynajmniej 1 raz w każdym roku) przez co najmniej 25 lat;
 3. kobieta: osiągnęła 60. rok życia i czynnie uczestniczyła w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (przynajmniej 1 raz w każdym roku) przez co najmniej 20 lat:

Uwaga: nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP

 

 1. OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O ŚWIADCZENIE RATOWNICZE SKŁADA DO KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 

 1. WNIOSEK o przyznanie świadczenia ratowniczego, który jest Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego (Dz. U. z 2022 r. poz. 316); na wniosku należy dopisać właściwy ze względu na rozliczenie podatkowe Urząd Skarbowy (np. Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie)
 2. Dokumenty potwierdzające bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, tj.:
 • do 31 grudnia 2011 r. ? pisemne oświadczenie 3 świadków,
 • od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. ? dokumentacja prowadzona przez PSP lub pisemne oświadczenie 3 świadków,
 • od 1 stycznia 2022 r. ? dokumentacja prowadzona przez PSP.

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie do dnia 31 grudnia 2021 r. nie prowadziła ewidencji udziału strażaków OSP w działaniach ratowniczych

Oświadczenia 3 świadków potwierdzające czynne uczestnictwo wnioskodawcy w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych muszą spełniać poniższe wymagania:

– oświadczenia świadków mają formę pisemną;

– każde oświadczenie jest zweryfikowane przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pod względem jego wiarygodności;

jednym ze świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który ma potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych;

świadkiem nie może być:

1) małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia wnioskodawcy,
2) osoba związana z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli,
3) osoba pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej,
4) osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

– każdy świadek jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli o następującej treści: ?Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.?

 

 1. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na wniosek strażaka ratownika OSP lub jego przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika albo opiekuna prawnego przyznaje, w formie decyzji, świadczenie ratownicze i ustala jego wysokość po:

1) sprawdzeniu kompletności wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego;

2) spełnieniu przez wnioskodawcę wymagań dotyczących osiągniętego wieku i potwierdzonego udziału w działaniach ratowniczych.

3) osiągnięciu przez wnioskodawcę wieku uprawniającego do przyznania świadczenia ratowniczego.

 

 1. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie niekompletny wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego organ przyznający pozostawia bez rozpoznania.
 2. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie postępowanie o przyznanie świadczenia ratowniczego kończy nie później niż w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tego świadczenia wydając decyzję, którą doręcza wnioskodawcy.

 

Załączniki:

Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego

Klauzula informacyjna RODO dla wnioskodawcy

Wzór oświadczenia dla świadka wraz z klauzulą informacyjną RODO

 

Opracowanie: mł. kpt. Aneta Wożakowska-Kawska / mł. kpt. Bartłomiej Pytka

Skip to content