logo Państwowej Straży Pożarnej

Zasady naboru do służby 2014

Zasady naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie na 2014 rok (miejsce pełnienia służby: Lublin, Bełżyce, Bychawa)

stanowisko docelowe: ratownik – kierowca,

system służby: zmianowy

przewidywana ilość przyjęć: 5 osób

 

 
  

Postanowienia ogólne:

 

1.    Nabór do służby przygotowawczej w KM PSP w Lublinie przeprowadzany jest w formie konkursu, ma charakter jawny, otwarty, z zachowaniem pisemnej dokumentacji każdego etapu.

2.    Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby musi spełniać warunki określone w art. 28 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (T.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, ze zm.), to jest: posiadać obywatelstwo polskie, nie być karanym za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

3.    Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby musi posiadać prawo jazdy kategorii C.

4.    Postępowanie kwalifikacyjne na każdym etapie prowadzone jest komisyjnie, skład komisji jest co najmniej trzyosobowy. Składy poszczególnych komisji zostaną ustalone rozkazem Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie.

5.    Postępowanie kwalifikacyjne składa się z 4 etapów, podlegających ocenie i punktowanych
w następujący sposób:

          I etap – test sprawności fizycznej – do 10 punktów,

II etap – test wiedzy – do 5 punktów,

III etap – weryfikacja dokumentów, kwalifikacji i uprawnień kandydatów – do 45 punktów,

IV etap – rozmowa kwalifikacyjna – do 10 punktów.

     Na każdym etapie postępowania kandydat musi okazać dokument potwierdzający jego tożsamość.

6.    Kandydaci do służby składają następujące dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      pisany odręcznie życiorys.

W liście motywacyjnym należy zawrzeć i potwierdzić podpisem następujące oświadczenia:

       o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami),

       o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania na stronie internetowej jednostki oraz na tablicy ogłoszeń jednostki,

       o korzystaniu z pełni praw publicznych,

       o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie od 19 sierpnia 2013 r. do 6 września 2013 r., (decyduje data wpływu do komendy). Dokumenty złożone poza tym terminem nie będą uwzględniane. Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie KM PSP w Lublinie lub za pośrednictwem poczty.

7.    Wyniki każdego etapu oraz zakończonego postępowania kwalifikacyjnego będą przedstawiane do wiadomości na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Komendy Miejskiej PSP w Lublinie.

8.    Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszych etapów naboru można odbierać do dnia
31 października 2013 r. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

9.    Przed rozpoczęciem pierwszego etapu (w dniu testu sprawnościowego) zostanie przeprowadzona wstępna kwalifikacja kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych. W związku
z powyższym kandydat musi w tym dniu posiadać (do wglądu): dowód osobisty, prawo jazdy, książeczkę wojskową, świadectwo potwierdzające minimum średnie wykształcenie.

  

Postanowienia szczegółowe

 

I etap – test sprawności fizycznej

 

Test sprawności fizycznej obejmuje następujące konkurencje:

1)   bieg na 50 m,

2)   bieg na 1000 m,

3)   podciąganie na drążku,

4)   próba Harwardzka,

5)   wejście na drabinę mechaniczną na wysokość 20 m,

6)   pływanie na dystansie 50 m.

Konkurencje określone w pkt. 1 – 4 odbywają się w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu
i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 261, poz. 2191)
z zastrzeżeniem, że przyjmuje się dla wszystkich kandydatów test przewidziany dla mężczyzn. Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie oceny minimum „dobry” z konkurencji określonych w pkt. 1 – 3 , bez punktów preferencyjnych za wiek. Uzyskanie oceny lepszej niż „dobry” daje kandydatowi punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym:

 

– ocena bardzo dobra – 5 pkt.,

  

– ocena wybitna – 10 pkt. 

 

Wejście na drabinę mechaniczną na wysokość 20 m, ustawioną pod kątem kąt 75°, odbywa się bez limitu czasu. Wejście obywa się z asekuracją i w sprzęcie ochrony osobistej (hełm, uprząż ratownicza).

Sprawdzian z pływania odbywa się na krytej pływalni o długości 25 m. Warunkiem zaliczenia jest przepłynięcie dowolnym stylem dystansu 50 m w czasie nie dłuższym niż 1 min i 30 sek. (pomiar czasu z dokładnością do 1 sek.).

Przystępując do testu sprawnościowego kandydat składa zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający udział w próbie wydolnościowej (test Harwardzki), teście sprawności fizycznej, sprawdzianie z pływania oraz próbie wysokościowej. Termin ważności zaświadczenia lekarskiego wynosi 30 dni od daty wydania.

Niezaliczenie testu sprawnościowego eliminuje kandydata z dalszej procedury naboru.

 

II etap – test wiedzy

 

Test wiedzy obejmuje pytania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz obowiązków na stanowisku, którego dotyczy nabór. Test trwa 25 minut i składa się z 20 pytań. Kandydat wskazuje jedną prawidłową odpowiedź z czterech możliwych. Wskazanie odpowiedzi błędnej, nieudzielenie odpowiedzi lub więcej niż jednej odpowiedzi traktuje się jako błąd. Ilość punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym zależy od ilości poprawnych odpowiedzi:

20-19 poprawnych odpowiedzi – 5 pkt.

18-17 poprawnych odpowiedzi – 4 pkt.

16-15 poprawnych odpowiedzi – 3 pkt.

14-13 poprawnych odpowiedzi – 2 pkt.

12-10 poprawnych odpowiedzi – 1 pkt.

Przewodniczący komisji wyklucza z testu wiedzy, przyznając 0 pkt. kandydatowi, który:

a)      korzysta z pomocy innej osoby lub udziela pomocy innej osobie,

b)      korzysta w trakcie testu z urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji,

c)      korzysta z jakichkolwiek materiałów pomocniczych,

d)     zakłóca przebieg testu.

Kandydaci biorą udział w dalszej procedurze nabory bez względu na uzyskaną w teście ilość punktów.

 

III etap – weryfikacja dokumentów, kwalifikacji i uprawnień kandydatów

 

Kandydat do służby podczas weryfikacji posiadanych kwalifikacji i uprawnień okazuje oryginały dokumentów. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odpisy lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez odpowiednie organy. Nie będą uwzględniane kwalifikacje
i uprawnienia, dla których nie wydano stosownych dokumentów (np. zaświadczenie o zdaniu egzaminu bez dokumentu poświadczającego uprawnienie).

 
 

Możliwe do zdobycia punkty za posiadane kwalifikacje:

 

1)      wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. kurs podstawowy – 10 punktów,

2)      wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. kurs uzupełniający (podoficerski) – 15 punktów,

3)      wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. technik pożarnictwa – 20 punktów,

4)      wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. inżynier pożarnictwa – 25 punktów,

5)      wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. SP + KPP – 5 punktów,

6)      wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. SP + KPP + RT – 10 punktów,

7)      wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. SP + KPP +RT+ RW- 15 punktów,

8)      wykształcenie wyższe – inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP – 10 punktów,

9)      uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z dnia 20 października 2006 r. ze zm.) – 15 punktów,

  

Wyjaśnienie użytych skrótów oraz sposobu liczenia punktów:

 

SP – szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP,

KPP – kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,

RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP,

RW – szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

 

       Za kwalifikacje wymienione w punktach 1-7 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu.

       Do punktów za kwalifikacje wymienione w punktach 8-9 dolicza się punkty za kwalifikacje wymienione w punktach 5-7.

       W kwalifikacjach określonych w punktach 5-7, w przypadku braku kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP), odejmuje się 5 punktów.

  

Maksymalna ilość punktów za posiadane kwalifikacje – 30 pkt.

  

Możliwe do zdobycia punkty za posiadane uprawnienia:

 

1)      prawo jazdy kat. C+E                                               – 4 pkt.

2)      prawo jazdy kat. D                                                   – 2 pkt.

3)      uprawnienia płetwonurka (zależnie od stopnia)                   –  od 1 do 3 pkt. 

4)      uprawnienia do obsługi dźwigów (kat. II ż, samojezdne lub przenośne) –  4 pkt. 

5)      uprawnienia do obsługi podnośników (podesty ruchome kat. I P) lub drabin mech. (według programu KG PSP)                           – 4 pkt.

6)      uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych       – 2 pkt.

7)      uprawnienia SEP                                                       – 2 pkt.

  

Maksymalna ilość punktów za posiadane uprawnienia – 15 pkt. 

IV etap – rozmowa kwalifikacyjna

 

Rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzana komisyjnie. W trakcie rozmowy ocenie podlegają:

a)      motywacja do podjęcia służby,

b)      społeczna postawa wobec ludzi,

c)      spełnianie kryteriów branych pod uwagę przy okresowym opiniowaniu służbowym,

d)     przebieg dotychczasowej pracy,

e)      predyspozycje osobowościowe,

f)       hierarchia wartości,

g)      kierunek wykształcenia,

h)      osiągnięcia,

i)        ogólne wrażenie.

 

 

Maksymalna ilość punktów za rozmowę kwalifikacyjną – 10 pkt.
 

Terminy i miejsca poszczególnych etapów postępowania:

 

17 września 2013 r. godz. 745   – test sprawności fizycznej (z wyjątkiem pływania) – Komenda Miejska PSP w Lublinie ul. Szczerbowskiego 6 (biegi na terenie stadionu MKS Start Lublin przy ul. Piłsudskiego),

19 września 2013 r. godz. 800   – test wiedzy  – KM PSP w Lublinie ul. Szczerbowskiego 6,

                            godz. 1045 – pływanie – pływalnia MOSiR w Lublinie (strefa H2O) – ul. Al. Zygmuntowskie 4,

20 września 2013 r. godz. 800   – weryfikacja dokumentów, kwalifikacji i uprawnień kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne – KM PSP w Lublinie, ul. Szczerbowskiego 6

 

Uwagi:

 

1.      W przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie testu sprawnościowego w dniu 17 września 2013 r., test odbędzie się w dniu następnym o tej samej porze.

2.      Do przebiegu każdego z etapów kandydat może wnieść pisemne zastrzeżenie do przewodniczącego komisji. Zastrzeżenie można zgłaszać nie później niż następnego dnia po zakończeniu etapu.

3.      Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do służby przyjmowani będą w 2014 r.,
w kolejności zgodnej z uzyskanym miejscem w procedurze naboru (decyduje suma punktów ze wszystkich etapów).

4.      Komenda Miejska PSP w Lublinie zastrzega sobie prawo przyjęcia do służby w 2014 r. większej ilości osób niż pięć, w przypadku posiadanych wakatów. O kolejności przyjęć będzie decydować kolejność miejsc w procedurze naboru. 

 

 

Skip to content