logo Państwowej Straży Pożarnej

Zasady naboru do służby 2012.

Zasady naboru do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie 2012 r.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby muszą spełniać następujące wymagania:

– posiadać obywatelstwo polskie,
– korzystać z pełni praw publicznych,
– wykształcenie co najmniej średnie,
– uregulowany stosunek do służby wojskowej,
– nie karalność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– prawo jazdy kategorii C.
 
Preferowany wiek kandydatów do 30 lat (rok urodzenia 1982 i młodsi).
Od kandydatów wymagana jest ponadto wysoka sprawność fizyczna, która zostanie zweryfikowana podczas stosownego testu przeprowadzonego w tut. komendzie oraz odpowiednie warunki zdrowotne i psychofizyczne, które zostaną zbadane i potwierdzone przez Wojewódzką Komisję Lekarską MSW w Lublinie.
 
Do celów przeprowadzenia kwalifikacji przyjmuje się następującą punktację:
 
test sprawności fizycznej do 4 pkt.
ukończone szkolenie podstawowe strażaka jednostki

ochrony przeciwpożarowej (lub równorzędne)
3 pkt.
 prawo jazdy kat. C+E 2 pkt.
 prawo jazdy kat. D 0,5 pkt.
 uprawnienia ratownika medycznego 3 pkt.
 uprawnienia płetwonurka (zależnie od stopnia) do 1,5 pkt.
 uprawnienia do obsługi dźwigów (kat. II, samojezdne lub przenośne) 1 pkt.
 uprawnienia do obsługi podnośników (podesty ruchome kat. I P)lub drabin mech. (według programu KG PSP) 1 pkt.
 uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych 0,5 pkt.
 uprawnienia SEP 0,5 pkt.
 ukończenie kursu OSP (wg programu szkolenia KG PSP) 1 pkt.
ukończenie szkolenia strażaków w ramach zastępczej służby wojsk 0,5 pkt.
rozmowa kwalifikacyjna do 3 pkt.
test z jazdy po placu manewrowym (samochód pożarniczy) do 2 pkt.
wiek do 30 lat (rok urodzenia 1982 i późniejsze) 2 pkt.
 
 
Test sprawnościowy obejmuje następujące konkurencje:
          bieg na 50 m,
          bieg na 1000 m,
          podciąganie na drążku,
          test Harwardzki,
          wejście na drabinę mechaniczną na wysokość 30 m (bez limitu czasu).
Osoby które uzyskają ocenę niedostateczną z testu sprawności fizycznej wykluczone są
z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 
W rozmowie kwalifikacyjnej ocenie podlegają:
          przebieg dotychczasowej pracy,
          predyspozycje osobowościowe,
          hierarchia wartości,
          kierunek wykształcenia,
          dyspozycyjność,
          osiągnięcia,
          ogólne wrażenie.
 
Podania o pracę wraz z CV należy składać w sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 lub pocztą na adres:
 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,
ul. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin.
 
Informacje telefoniczne pod numerami: (081) 53 51 311, (081) 53 51 345.
Podania przyjmowane będą do dnia 31 lipca 2012 r. – decyduje data wpływu do komendy. Podania złożone po tym terminie będą uwzględnione przy następnym naborze.
 
Przewidywane terminy poszczególnych etapów kwalifikacji:
11 września 2012 r. – weryfikacja dokumentów, testy sprawności fizycznej, (w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających przeprowadzenie testu, np. ze względu na pogodę, kolejnym terminem będzie 13 września 2012 r.) 18 września 2012 r. – rozmowy kwalifikacyjne, test z jazdy samochodem pożarniczym.
O szczegółach dotyczących naboru kandydaci, którzy złożą podania, zostaną poinformowani pisemnie.
 
Dokumenty osób, które nie zgłoszą się na test lub zostaną wykluczone po pierwszym etapie, zostaną zwrócone na żądanie kandydata. Dokumenty nie odebrane do dnia 31 października 2012 roku zostaną zniszczone.

 

Skip to content