Wydział Organizacyjno-Kadrowy

Naczelnik wydziału:

st. kpt. mgr Agnieszka Borkowska

tel. 81 535 13 11

  

Wśród najważniejszych zadań Wydziału Organizacyjno-Kadrowego należy wymienić przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi oraz opracowywanie regulaminów, wytycznych oraz procedur dotyczących służby i pracy w komendzie miejskiej. W zakresie obowiązków – organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji oraz opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta miejskiego. Wydział prowadzi archiwum komendy miejskiej oraz spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, ich udostępniania i brakowania. Organizuje współpracę z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Realizuje zadania z zakresu skarg i wniosków, prowadzi ich ewidencję.
 
Prowadzi sprawy osobowe strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy miejskiej. Sporządza i kompletuje dokumentację emerytalno-rentową strażaków i pracowników cywilnych.Przygotowuje zbiorcze analizy oraz wnioski z zakresu działania komendy miejskiej. Organizuje i prowadzi działalność informacyjno-promocyjną komendy poprzez rzecznika prasowego. Wdział odpowiada za terminowe kierowanie strażaków i pracowników cywilnych na badania lekarskie okresowe i kontrolne, przedkładanie w placówce służby zdrowia charakterystyki stanowisk pracy. Dopuszcza do pełnienia służby lub wykonywania pracy osób posiadających aktualne orzeczenia lekarskie oraz prowadzi nadzór nad przestrzeganiem ograniczeń w pełnieniu służby zgodnie z zaleceniami lekarza.
 
Wydziałowi Organizacyjno-Kadrowemu podlega również stanowisko pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, spraw obronnych i kancelarii informacji niejawnych, zajmujące się w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzeniem kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sporządzaniem i przedstawianiem komendantowi miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy. Prowadzi rejestr, kompletuje i przechowuje dokumenty dotyczące wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowuje wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Stanowisko współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników. Uczestniczy w pracach, powołanej przez komendanta miejskiego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy. W zakresie spraw obronnych prowadzi sprawy w zakresie organizowania, koordynowania i nadzoru nad przygotowaniami obronnymi w komendzie miejskiej, koordynuje realizację zadań obronnych. Prowadzi kancelarię informacji niejawnych, zapewnia wymaganą ochronę informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych.
Skip to content