Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

Naczelnik wydziału:

bryg. mgr inż. Piotr Nosal

tel. 81 535 13 25

 

Najważniejszym zadaniem wydziału jest rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta jak i powiatu. Do jego obowiązków należy również współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń. Opracowuje opinie dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków i innych obiektów budowlanych, terenów oraz imprez masowych. Organizuje i prowadzi działalność informacyjną w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Wiąże się to z przeprowadzaniem analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów.

Wydział zajmuje się także analizowaniem przyczyn pożarów zaistniałych na terenie miasta oraz powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania i rozprzestrzeniania.  Prowadzi nadzór nad organizacją i realizacją przez zobowiązanych użytkowników monitoringu pożarowego. Wdraża w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowe wymagania zawarte w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej  dotyczące bezpieczeństwa pożarowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Skip to content