Wydział Finansów

Stażysta z up. Główny Księgowy

st. str. mgr inż. Iwona Łopucka

Tel. 81 535 13 15

Do zadań Wydziału Finansów należy w szczególności opracowywanie planów finansowych wydatków budżetowych i działalności pozabudżetowej dla Urzędu Miasta Lublin i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznych – bilans z wydatków i dochodów budżetowych i pozabudżetowych, prowadzenie rachunkowości (ksiąg i dzienników) w pełnym zakresie dla budżetu i pozabudżetu oraz projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych. Wydział finansowy planuje budżet komendy w zakresie wydatków i dochodów na podstawie planów sporządzanych przez komórki organizacyjne komendy miejskiej. Czuwa nad prawidłowością przebiegu i rozliczaniem inwentaryzacji majątku komendy, przygotowuje projekty uregulowań wewnętrznych dotyczących zagadnień finansowych oraz dokonuje kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych. Wydział zajmuje się prowadzeniem dokumentacji z zakresu ubezpieczeń: zdrowotnych, emerytalno – rentowych, chorobowych oraz sporządza deklaracje indywidualne i zbiorcze ZUS. W zakresie jego obowiązków znajduje się również rozliczanie dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,  włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Skip to content