Projekt: „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na ternie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.”

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w konsorcjum z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej VI: Środowisko i Czysta Energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska projekt pod nazwą "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.".

 

W jego ramach zamierzamy zakupić:

 
DWA CIĘŻKIE SAMOCHODY RATOWNICZO-GAŚNICZE Z NAPĘDEM 6×6 WRAZ ZE SPECJALNYM WYPOSAZENIEM DO RATOWNICTWA CHEMICZNO- EKOLOGICZNEGO, JEDEN ŚREDNI SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY Z NAPĘDEM 4×2, DWA LEKKIE SAMOCHODY SPECJALNE ROZPOZNAWCZO–RATOWNICZE Z NAPĘDEM 4×4, JEDEN KONTENER NA ŚRODEK PIANOTWÓRCZY.
 
  Wartość ogólna projektu wynosi 3 999 990 PLN. Kwota dofinansowania wyniesie 2 037 194,90 PLN (50,93 % kosztów kwalifikowanych projektu).
 
  Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie działań ratowniczo-gaśniczych na wypadek pożarów oraz nagłych sytuacji zagrażających środowisku w szczególności na terenie Portu Lotniczego Lublin jak miedzy innymi zabezpieczenie operacji lotniczych, zabezpieczenie i neutralizacja substancji chemicznych, odpadów niebezpiecznych i temu podobnych porzuconych, uwolnionych w obrębie obszarów leśnych i na innych terenach, usuwania wycieków substancji ropopochodnych po wypadkach drogowych, zbieranie i neutralizacja różnego rodzaju zanieczyszczeń na ciekach i zbiornikach wodnych. Realizacja tych zadań spowoduje ograniczenie rozmiarów mogących zaistnieć zagrożeń o charakterze pożarowym, czy chemiczno-ekologicznym, poprzez skrócenie czasu dojazdu do miejsca zdarzenia, doposażenie strażaków w niezbędny sprzęt który umożliwi im podjęcie skutecznych i bezpiecznych działań ratowniczo-gaśniczych.
 
 Celem głównym projektu jest wzmocnienie sił lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej zgodnie z założeniami przyjętymi w ,,Planie działania w sytuacjach zagrożenia" opracowanym dla Portu Lotniczego, którego obowiązek opracowania wynika z postanowień rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia l2 września 2005 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych (Dz. U. Nr 197, poz. 1634 ze zm.). Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem lotniskowa służba ratowniczo-gaśnicza dysponować będzie dwoma pojazdami gaśniczymi oraz 6 pracownikami gotowymi do podjęcia interwencji, którzy powinni być jednocześnie obecni na lotnisku podczas wykonywania operacji lotniczych. W przypadku wielu zdarzeń zachodzić będzie konieczność wzmocnienia sił lotniskowych przez jednostki ratownicze, funkcjonujące w najbliższym sąsiedztwie Portu Lotniczego. Jednostkami PSP, które mogą najszybciej przybyć, jako wsparcie w działaniach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych zarówno na obszarze lotniska, jak również w jego bliższym i dalszym sąsiedztwie są siły i środki KP PSP w Świdniku oraz KM PSP w Lublinie. Szybkie podjecie działań ratowniczych umożliwi udzielenie niezbędnej pomocy osobom poszkodowanym, jak również zminimalizuje skutki zaistniałych pożarów, bądź zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego mogącej nastąpić w wyniku awarii i katastrof o charakterze chemicznym i ekologicznym.

 

Skip to content