Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności

Projekt: "Poprawa bezpieczeństwa chemiczno – ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego."

 

 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej VI: Środowisko i Czysta EnergiaDziałanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska projekt pn. „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego”. W jego ramach zamierzamy zakupić trzy ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze z napędem uterenowionym (4 x 4) z wyposażeniem do prowadzenia działań chemiczno – ekologicznych przewidzianych dla podległych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych:

 

– JRG w Bychawie – realizacja w 2012 r..  
– JRG w Bełżycach – realizacja w 2011 r., 
– JRG Nr 2 w Lublinie – odbiór pojazdu do 30.IX.2010 r., 
 
 

 Wartość ogólna projektu wynosi 3 016 420 PLN. Kwota dofinansowania wyniesie 2 563 957 PLN (85 % kosztów kwalifikowanych projektu).Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie działań ratowniczo-gaśniczych na wypadek pożarów oraz nagłych sytuacji zagrażających środowisku, jak m.in. zabezpieczenie i neutralizacja substancji chemicznych, odpadów niebezpiecznych itp. porzuconych, uwolnionych w obrębie obszarów leśnych i na innych terenach, usuwania wycieków substancji ropopochodnych po wypadkach drogowych, zbieranie i neutralizacja różnego rodzaju zanieczyszczeń na ciekach i zbiornikach wodnych. Realizacja tych zadań spowoduje ograniczenie rozmiarów mogących zaistnieć zagrożeń o charakterze pożarowym, czy chemiczno-ekologicznym, poprzez skrócenie czasu dojazdu do miejsca zdarzenia, doposażenie strażaków w niezbędny sprzęt który umożliwi im podjęcie skutecznych i bezpiecznych działań ratowniczo-gaśniczych.

 

 
Terenem działania KM PSP w Lublinie jest obszar miasta Lublin i powiatu lubelskiego. W rejonie zabezpieczanym przez KM PSP Lublin znajdują się przyrodnicze obszary chronione, tj.: Kozłowiecki Park Krajobrazowy, Krzczonowski Park Krajobrazowy ze specjalnymi obszarami ochrony siedlisk w ramach sieci NATURA 2000 – Chmiel i Olszanka oraz Obszary Chronionego Krajobrazu: Chodelski, Czerniejowski, Doliny Ciemięgi i Kozi Bór.Doposażenie w specjalistyczny sprzęt ułatwi i usprawni realizację ustawowych zadań nałożonych na Państwową Straż Pożarną przy organizowaniu i prowadzeniu akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz zapewni wymagany poziom bezpieczeństwa na chronionym terenie.
 


 

 

     

 

 

Skip to content