Strażacy gaszący pożar kominu

Pożary wynikające z niedrożności przewodów kominowych

Niższe temperatury występujące w ostatnich dniach wpłynęły na większą liczbę interwencji związanych z pożarami przewodów kominowych. 8 marca 2021 roku na terenie powiatu lubelskiego wystąpiły dwa takie zdarzenia ? w miejscowościach Wólka oraz Palikije Pierwsze. Przypuszczalną przyczyną powstania pożarów był brak drożności przewodów kominowych. Bardzo często tego typu pożary rozprzestrzeniają się na dachy oraz poddasza budynków powodując wysokie straty materialne. W związku z tym przypominamy o obowiązku zapewnienia drożności przewodów kominowych.

 

 

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA DROŻNOŚCI PRZEWODÓW KOMINOWYCH!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 

  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

 

Zdjęcia: JRG Bełżyce oraz asp. Paweł Dębowski

Opracowanie: st. kpt. Andrzej Szacoń

 

Skip to content