logo Państwowej Straży Pożarnej

Nabór: specjalista w Wydziale Finansów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalista w Wydziale Finansów
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1 
Miejsce wykonywania pracy:
Lublin Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
ul. Szczerbowskiego 6
20-012 LUBLIN
                        
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu przy zastosowaniu programu finansowo- księgowego FKVI,
 • sporządzanie planów finansowych budżetu i bieżąca analiza ich realizacji,
 • archiwizacja dokumentacji księgowej budżetu,
 • prowadzenie kontroli rachunkowej, dekretowanie i ewidencjonowanie dowodów księgowych budżetu,
 • systematyczna analiza i uzgadnianie kont analitycznych i syntetycznych,
 • rozliczanie delegacji służbowych i norm żywieniowych uczestników akcji,
 • sprawozdawczość w zakresie realizacji budżetu jednostki  w zakresie planu i wydatków,
 • współpraca w zakresie naliczania płac oraz innych należności pracowniczych i sporządzania poleceń księgowań do wypłacanych świadczeń,
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
n i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe o kierunku ekonomia lub rachunkowość, albo wyższe o innym kierunku i ukończone studia podyplomowe o kierunku ekonomia lub rachunkowość.
doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenia w jednostkach sektora finansów publicznych.
pozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomośc ustawy o rachunkowości i finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość przepisów płacowych,
 • umiejętność obsługi komputera : MS Office, Płatnik, Internet,
 • znajomość specyfiki finansowania i zasad funkcjonowania PSP,
 • umiejętność obsługi programów finansowo księgowych,
 • znajomość przepisów resortowych w zakresie klasyfikacji dochodów i wydatków oraz archiwizacji dokumentów.
 
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość rozliczeń związanych z uposażeniem pracowników,
 • znajomość zasad gospodarki magazynowej oraz ewidencji składników majątku,
 • wysoka kultura osobista,
 • zdolność analitycznego myślenia, uczciwość i dokładność.
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

·      życiorys i list motywacyjny
·      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
·      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
·      oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
·      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
·      kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
·      kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
 

Termin składania dokumentów:

 

05.12.2011r.
 

Miejsce składania dokumentów:

 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
 ul. Szczerbowskiego 6
 20-012 LUBLIN
 z dopiskiem "Nabór do Służby Cywilnej"

 

 
 

Inne informacje:

 

Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do komendy). Odpowiadamy tylko na wybrane oferty. W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto ok. 2 200 zł. + dodatek za wysługę lat. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (81) 5351315.
 

 

Skip to content