logo Państwowej Straży Pożarnej

Nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
specjalista w Wydziale Organizacyjno–Kadrowym
 
Wymiar etatu: 1
Adres urzędu: ul. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin
Miejsce wykonywania pracy: Lublin
 
  
 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 

– prowadzenie sekretariatu komendanta miejskiego PSP,

– prowadzenie archiwum zakładowego,

– prowadzenie dokumentacji osobowej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,

– realizacja zadań z zakresu opiniowania funkcjonariuszy,

– realizacja zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego,

– prowadzenie zagadnień związanych z ochroną zdrowia w tym okresowych badań lekarskich,

– prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli.

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

– praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,

praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe,

praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach należących do siedziby pracodawcy oraz poza nią,

praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,

większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, obsługa interesantów.

 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,

praca w pokoju biurowym 2 osobowym,

budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy.
 

niezbędne

– wykształcenie: wyższe

doświadczenie: minimum 6 miesięczne w realizacji zadań w jednostkach administracji publicznej

 
pozostałe wymagania niezbędne:

znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej i kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku,

– znajomość przepisów z zakresu korpusu służby cywilnej,

umiejętność obsługi komputera w zakresie znajomości pakietu MS Office, korzystania z Internetu i poczty elektronicznej,

– umiejętność obsługi technicznych urządzeń biurowych.

 
dodatkowe:

– minimum 6 miesięczne doświadczenie w realizacji zadań organizacyjnych lub kadrowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,

– preferowane wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub prawo,

– prawo jazdy kat. B,

– wykazywanie własnej inicjatywy w realizacji zadań i obowiązków,

– umiejętność organizacji pracy własnej.

 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– życiorys i list motywacyjny,

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

– oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

– kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

– kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.

 
 
Termin składania dokumentów: 12.02.2015 r.
 
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin
 
Inne informacje:

przewidywane wynagrodzenie miesięczne brutto: 1 800 zł.,

przewiduje się zatrudnienie z dniem 1 marca 2015 r.,

za datę wpływu dokumentów przyjmujemy datę dostarczenia dokumentów do urzędu,

oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane,

przewiduje się następujące metody selekcji: test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna;

w przypadku spełnienia wymogów formalnych przez mniej niż 6 kandydatów, istnieje możliwość odstąpienia od testu,

zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przewidywany termin – 17 lutego 2015 r.,

nie zwracamy nadesłanych dokumentów, po zakończeniu procedury naboru wszystkie odrzucone aplikacje zostaną komisyjnie zniszczone,

– dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  81 53 51 311, 81 53 51 345.

 

tekst: Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego bryg. Michał Badach

Skip to content