logo Państwowej Straży Pożarnej

Nabór kandydatów do służby w PSP

 

Informujemy, że Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie prowadzi nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

  

Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby muszą spełniać następujące wymagania:

 

 

            posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw publicznych,

            wykształcenie co najmniej średnie,

            uregulowany stosunek do służby wojskowej,

            nie karalność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

            prawo jazdy kategorii C.

 
Preferowany wiek kandydatów do 30 lat (rok urodzenia 1981 i młodsi). Od kandydatów wymagana jest ponadto wysoka sprawność fizyczna, która zostanie zweryfikowana podczas stosownego testu przeprowadzonego w tut. komendzie oraz odpowiednie warunki zdrowotne i psychofizyczne, które zostaną zbadane i potwierdzone przez Wojewódzką Komisję Lekarską MSWiA w Lublinie.
 
Do celów przeprowadzenia kwalifikacji przyjmuje się następującą punktację:
  
Rodzaj testu, uprawnień
Punkty       
test sprawności fizycznej 4 pkt.
prawo jazdy kat. C+E 2 pkt
prawo jazdy kat. D 1 pkt
uprawnienia ratownika medycznego 3 pkt
przeszkolenie medyczne (wg. programu PSP) 1 pkt
uprawnienia płetwonurka (zależnie od stopnia) do 1,5 pkt
uprawnienia do obsługi dźwigów (kat. II ż, samojezdne lub przenośne) 1 pkt
uprawnienia do obsługi podnośników (podesty ruchome kat. I P) lub drabin mech. (według programu KG PSP) 1 pkt
uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych 0,5 pkt
uprawnienia SEP 0,5 pkt
ukończenie kursu OSP (wg programu szkolenia KG PSP)
2 pkt
ukończenie szkolenia strażaków w ramach zastępczej służby wojskowej
0,5 pkt
rozmowa kwalifikacyjna do 3 pkt
test z jazdy po placu manewrowym (samochód pożarniczy) do 2 pkt
wiek do 30 lat (rok urodzenia 1981 i późniejsze) 2 pkt
ukończone szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej (lub równorzędne) 3 pkt     
 

Test sprawnościowy obejmuje następujące konkurencje:

         bieg na 50 m,
         bieg na 1000 m,
         podciąganie na drążku,
         test Harwardzki,
         wejście na drabinę mechaniczną na wysokość 30 m (bez limitu czasu).
 
Osoby które uzyskają ocenę niedostateczną z testu sprawności fizycznej wykluczone są z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 
W rozmowie kwalifikacyjnej ocenie podlegają:
         przebieg dotychczasowej pracy,
         predyspozycje osobowościowe,
         hierarchia wartości,
         kierunek wykształcenia,
         dyspozycyjność,
         osiągnięcia,
         ogólne wrażenie.
 
Podania o pracę wraz z CV proszę składać w sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 lub pocztą na adres:
 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,

ul. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin.
 
Informacje telefoniczne pod numerami: (081) 53 51 311, (081) 53 51 345. Podania przyjmowane będą do dnia 5 sierpnia 2011 r. – decyduje data wpływu do komendy. Podania złożone po tym terminie będą uwzględnione przy następnym naborze.
 
Przewidywane terminy poszczególnych etapów kwalifikacji:
 
13 września 2011 r. – weryfikacja dokumentów, testy sprawności fizycznej, (w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających przeprowadzenie testu, np. ze względu na pogodę, kolejnym terminem będzie 15 września 2011 r.)
 
20 września 2011 r. – rozmowy kwalifikacyjne, test z jazdy samochodem pożarniczym.O szczegółach dotyczących naboru kandydaci, którzy złożą podania, zostaną poinformowani pisemnie.
 
Dokumenty osób, które nie zgłoszą się na test lub zostaną odrzucone po pierwszym etapie, zostaną zwrócone na żądanie kandydata. Dokumenty nie odebrane do dnia 31 października 2011r. zostaną zniszczone.


 

 

Skip to content