logo Państwowej Straży Pożarnej

Nabór – specjalista ratownik (ratownictwo chemiczne).

Informujemy że Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie prowadzi nabór kandydatów do służby na stanowisko stażysty, docelowo: specjalista ratownik. Ilość stanowisk: 1.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby muszą spełniać następujące wymagania:

        posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych, 

       uregulowany stosunek do służby wojskowej, 

       nie karalność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 

       wykształcenie wyższe o kierunku chemicznym, 

       prawo jazdy kategorii B.

Preferowany wiek kandydatów do 30 lat (rok urodzenia 1981 i młodsi). Od kandydatów wymagana jest ponadto wysoka sprawność fizyczna, która zostanie zweryfikowana podczas stosownego testu przeprowadzonego w tut. komendzie oraz odpowiednie warunki zdrowotne i psychofizyczne, które zostaną zbadane i potwierdzone przez Wojewódzką Komisję Lekarską MSWiA w Lublinie.

 

 
Do celów przeprowadzenia kwalifikacji przyjmuje się następującą punktację:   

       test sprawności fizycznej  ……………………………………………………. do 4 pkt.

       wykształcenie o kierunku technicznym (średnie lub wyższe)   …….   1 pkt.

       wykształcenie średnie techniczne o kierunku chemicznym     …….      2 pkt.

       uprawnienia ratownika medycznego ………………………………….     2 pkt.

       prawo jazdy kat. C ………………………………………………………………  1 pkt.

       uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych   ………   0,5 pkt.

       uprawnienia SEP ………………………………………………………………     0,5 pkt.

       wiek do 30 lat (rok urodzenia 1981 i późniejsze) ……………..         2 pkt.

       rozmowa kwalifikacyjna …………………………………………………….    do 5 pkt.

 

Test sprawnościowy obejmuje następujące konkurencje:

       bieg na 50 m,

       bieg na 1000 m,

       podciąganie na drążku,

       test Harwardzki,

      wejście na drabinę mechaniczną na wysokość 30 m (bez limitu czasu).

 

 Osoby które uzyskają ocenę niedostateczną z testu sprawności fizycznej wykluczone są z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.  

W rozmowie kwalifikacyjnej ocenie podlegają m.in.:

 
       przebieg dotychczasowej pracy,  

       predyspozycje osobowościowe,  

       hierarchia wartości, 

       kierunek wykształcenia, 

       dyspozycyjność, 

       osiągnięcia, 

 

Podania o pracę wraz z CV proszę składać w sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 lub pocztą na adres: 

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,  

ul. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin.

 

 

Informacje telefoniczne pod numerami: (081) 53 51 311, (081) 53 51 345.

 

Podania przyjmowane będą do dnia 2 września 2011 r. – decyduje data wpływu do komendy. Podania złożone po tym terminie nie będą uwzględnione. 

Przewidywane terminy poszczególnych etapów kwalifikacji: 

13 września 2011 r. – weryfikacja dokumentów, testy sprawności fizycznej (w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających przeprowadzenie testu, np. ze względu na pogodę, kolejnym terminem będzie 15 września 2011 r.)
20 września 2011 r. – rozmowy kwalifikacyjne.

Ze względu na krótki termin naboru, kandydaci którzy złożą podania, informowani będą telefonicznie o szczegółach dot. naboru.

Dokumenty osób, które nie zgłoszą się na test lub zostaną odrzucone po pierwszym etapie, zostaną zwrócone na żądanie kandydata. Dokumenty nie odebrane do dnia 31 października 2011 r. zostaną zniszczone.

Skip to content