Tekst odczytywalny maszynowo

Informacja o zakresie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie kieruje pracą komendy przy pomocy Zastępców Komendanta Miejskiego oraz naczelników komórek organizacyjnych.

 

Do zadań komendanta należy:

 • kierowanie pracą jednostek ratowniczo-gaśniczych,
 • organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 • dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu,
 • analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
 • współdziałanie z komendantami gminnymi ochrony przeciwpożarowej,
 • współdziałanie z komendantami gminnymi związku ochotniczych straży pożarnych,
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 • opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
 • wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
 • szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;
 • wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.

 

Co między innymi załatwisz w komendzie:

 • zgłosisz zakończenie budowy,
 • zgłosisz wykonanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej,
 • uzyskasz zaświadczenie o działaniach ratowniczych,
 • zgłosisz próbną ewakuację,
 • zgłosisz imprezę masową,
 • uzyskasz opinię w sprawie bezpieczeństwa pożarowego.

 

Aby załatwić sprawę w komendzie możesz:

 1. wysłać pismo na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin,
 2. dostarczyć pismo osobiście do Komendy,
 3. wysłać pismo za pomocą platformy e-PUAP,
 4. wysłać skan pisma na adres: sekretariat@kmpsp.lublin.pl,
 5. wysłać pismo faksem na numer: 81 532 59 34.

 

Skip to content