Dotacje MSWiA i KSRG dla jednostek OSP

Informujemy, że Komendant Główny PSP zatwierdził Tryb i zasady udzielania dotacji z budżetu państwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadania publiczne pod tytułem ?Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego? i ?Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych?.

Jednostki OSP zainteresowane otrzymaniem wsparcia finansowego zobowiązane są przesłać do dnia 4 maja 2022 r. do godz. 15:30 na adres: sekretariat@kmpsp.lublin.pl tabelę zawierającą potrzeby (wzór poniżej). Dane należy uzupełnić zachowując hierarchizację potrzeb. Prosimy o przesłanie tabeli w dwóch wersjach: podpisaną przez osoby reprezentujące jednostkę zgodne z KRS oraz edytowalną wersję pliku Excel.

Jednostki wnioskujące o remont strażnicy powinny dołączyć do zapotrzebowania dodatkowy arkusz (wzór poniżej). Jeżeli właścicielem strażnicy jest urząd gminy/miasta należy dołączyć dokument potwierdzający możliwość korzystania przez jednostkę z obiektu przez najbliższe 5 lat.

W ramach przedmiotowej dotacji jednostki mogą realizować zakupy w zakresie wydatków bieżących ? tj. o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 10 tys. zł. W przypadku realizacji remontu strażnicy wartość zadania może przekraczać kwotę 10 tys. zł. W procesie wnioskowania o udzielenie dotacji należy przestrzegać poniższych wytycznych:

  1. W celu efektywnego i skutecznego wykorzystania środków finansowych, wnioskowana przez jednostkę ochotniczej straży pożarnej kwota dotacji powinna wynikać z rzetelnej i precyzyjnej kalkulacji odzwierciedlającej rzeczywiste koszty realizacji zadania.
  2. Udzielenie dotacji uwarunkowane jest zapewnieniem finansowania zakupów także ze środków pozyskanych z innych źródeł.
  3. Możliwy jest zakup wyłącznie wyposażenia oraz usług ujętych w zakresie przedmiotowym dotacji.
  4. Zgodnie z zakresem przedmiotowym dotacji w ramach przedsięwzięcia ?remont strażnicy? mogą być przyznane środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty obiektów strażnic w części związanej z zapewnieniem gotowości bojowej. Nie należy w tej pozycji planować wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowych czy rozbudową istniejących strażnic.

Dokumenty:

  1. Zakres przedmiotowy dotacji(asortyment) KSRG
  2. Zakres przedmiotowy dotacji(asortyment) MSWiA
  3. Tryb udzielania dotacji w 2022 roku
  4. Wzór tabeli ? zapotrzebowanie
  5. Arkusz dla jednostek ubiegających się o dofinansowanie remontu strażnicy
Skip to content