logo Państwowej Straży Pożarnej

Dotacje MSWiA dla jednostek OSP

Rozpoczął się proces rozdziału środków MSWiA przeznaczonych dla jednostek OSP spoza ksr-g. Jednostki OSP zainteresowane otrzymaniem wsparcia finansowego powinny przesłać do KM PSP w Lublinie potrzeby zakupowe. Zapotrzebowania należy umieścić w tabeli (do pobrania poniżej) oraz przesłać na adres: sekretariat@kmpsp.lublin.pl w formie zeskanowanego dokumentu podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania jednostki zgodnie z KRS. Ostateczny termin przesłania potrzeb to 6 maja 2021 r. 

 

W ramach przedmiotowej dotacji można realizować zakupy w ramach wydatków bieżących ? tj. o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 10 tys. zł. W przypadku realizacji remontu strażnicy wartość zadania może przekraczać kwotę 10 tys. zł. W procesie wnioskowania o udzielenie dotacji należy przestrzegać poniższych wytycznych:

 

  1. W celu efektywnego i skutecznego wykorzystania środków finansowych, wnioskowana przez jednostkę ochotniczej straży pożarnej kwota dotacji powinna wynikać z rzetelnej i precyzyjnej kalkulacji odzwierciedlającej rzeczywiste koszty realizacji zadania.
  2. Udzielenie dotacji uwarunkowane jest zapewnieniem finansowania zakupów także ze środków pozyskanych z innych źródeł.
  3. Możliwy jest zakup wyłącznie wyposażenia oraz usług ujętych w zakresie przedmiotowym dotacji.
  4. Zgodnie z zakresem przedmiotowym dotacji w ramach przedsięwzięcia ?remont strażnicy? mogą być przyznane środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty obiektów strażnic w części związanej z zapewnieniem gotowości bojowej. Nie należy w tej pozycji planować wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowych czy rozbudową istniejących strażnic.

Jednostki wnioskujące o remont strażnicy powinny dołączyć do zapotrzebowania dodatkowy arkusz (do pobrania poniżej). Jeżeli właścicielem strażnicy jest urząd gminy/miasta należy dołączyć dokument potwierdzający możliwość korzystania przez jednostkę z obiektu przez najbliższe 5 lat.

 

W przypadku zakupu ubrań specjalnych należy mieć na uwadze, że wzór ubrania powinien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia opracowanym przez KG PSP (do pobrania poniżej). Zgodnie z wytycznymi KG PSP możliwy jest zakup ubrania dwuczęściowego lub trzyczęściowego.

 

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Operacyjno-Szkoleniowy KM PSP w Lublinie – (81) 53 51 350/351.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2021 roku
  2. Zakres przedmiotowy dotacji na realizację zadania publicznego pn. ?Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” w roku 2021
  3. Wzór tabeli – zapotrzebowanie
  4. Arkusz dla jednostek ubiegających się o dofinansowanie remontu strażnicy
  5. Opis przedmiotu zamówienia – ubranie specjalne
Skip to content