Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej kmpsp.lublin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 21.04.2010 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 18.04.2019 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  •  pochodzą z różnych źródeł,
  •  opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  •  opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  •  niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Opublikowane filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Niektóre teksty są zapisane w postaci grafiki.

Oświadczenie sporządzono 23.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: sekretariat@kmpsp.lublin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu :81 535 13 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. Szczerbowskiego 6,
20-012 Lublin.

W związku z odbywającą się rewitalizacją do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się od strony placu wewnętrznego.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach.

Wejście nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

Budynek nie posiada windy.
 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących.

W związku z prowadzoną rewitalizacją przed budynkiem nie znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Sprawy osób niepełnosprawnych mogą być obsłużone na parterze przez funkcjonariusza PSP w Lublinie bez konieczności przemieszczania się osoby niepełnosprawnej na I piętro budynku.

W związku z utrudnieniami związanymi z trwającą rewitalizacją Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie zachęcamy do kontaktu zdalnego.