Komórki organizacyjne

Dowódca jednostki: 

 

 

Zastępca dowódcy jednostki:

kpt. mgr inż. Grzegorz Ochniak

tel. 81 535 13 31

Adres: ul. Antoniego Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin

Dowódca jednostki: 

mł. bryg. mgr inż. Marcin Borkowski

tel. 81 744 59 06

Zastępca dowódcy jednostki:

mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Widz

tel. 81 744 59 06

Adres: ul. Zemborzycka 94, 20-457 Lublin 

Dowódca jednostki: 

mł. bryg. mgr inż. Marcin Sobolewski

tel. 81 746 20 72

Zastępca dowódcy jednostki:

mł. bryg. mgr inż. Dariusz Pietras

tel. 81 746 20 72

Adres: ul. Antoniny Grygowej 8, 20-234 Lublin

Dowódca jednostki: 

mł. bryg. mgr inż. Paweł Kasperek

tel. 81 747 49 30

Zastępca dowódcy jednostki:

st. kpt. mgr inż. Grzegorz Koziński

tel. 81 747 49 30

Adres: ul. Stanisława Węglarza 4, 20-147 Lublin

Dowódca jednostki: 

mł. bryg. mgr inż. Adam Pietrzak

tel. 81 517 22 91

Zastępca dowódcy jednostki:

st. kpt. mgr inż. Dariusz Pruszkowski

tel. 81 517 22 91

Adres: ul. ks. Biskupa Tomasza Wilczyńskiego 7, 24-200  Bełżyce

Dowódca jednostki: 

bryg. mgr inż. Ryszard Krzyszczak

tel. 81 566 00 01

Zastępca dowódcy jednostki:

mł. bryg. mgr inż. Tomasz Małaj

tel. 81 566 00 01

Adres: ul. Armii Krajowej 2,23-100 Bychawa

Naczelnik wydziału:

bryg. mgr inż. Bartłomiej Walczuk

tel. 81 535 13 50

 

Wśród najważniejszych zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego znajduje się analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru miasta Lublina i ziemskiego powiatu lubelskiego oraz stanu przygotowania Komendy Miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także analizowanie prawidłowości prowadzenia akcji ratowniczych. Następnie, opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja.

Z punktu widzenia działania i funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie – przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu pożarów oraz miejscowych zagrożeń i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb. Koordynacji działań ratowniczych poprzez Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie. Ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia SK KM PSP w Lublinie w sprzęt i urządzenia umożliwiające sprawne dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze działań oraz umożliwiające współpracę z wojewódzkim stanowiskiem koordynacji ratownictwa. Przyjmowanie zgłoszeń z urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania. Prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń. Nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione. Zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej.

W ramach działań szkoleniowych – prowadzenie kursów dla członków ochotniczych straży pożarnych. Organizowanie zajęć wychowania fizycznego i imprez sportowych w tym zawodów sportowo-pożarniczych OSP. Organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków systemu codziennego i pracowników cywilnych. Prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków systemu codziennego oraz strażaków systemu zmianowego w Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie. Prowadzenie ewidencji wyszkolenia w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych koniecznych do obsługi specjalistycznego sprzętu i urządzeń w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych i OSP.

Naczelnik wydziału:

bryg. mgr inż. Piotr Nosal

tel. 81 535 13 25

 

Najważniejszym zadaniem wydziału jest rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta jak i powiatu. Do jego obowiązków należy również współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń. Opracowuje opinie dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków i innych obiektów budowlanych, terenów oraz imprez masowych. Organizuje i prowadzi działalność informacyjną w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Wiąże się to z przeprowadzaniem analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów.

Wydział zajmuje się także analizowaniem przyczyn pożarów zaistniałych na terenie miasta oraz powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania i rozprzestrzeniania.  Prowadzi nadzór nad organizacją i realizacją przez zobowiązanych użytkowników monitoringu pożarowego. Wdraża w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowe wymagania zawarte w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej  dotyczące bezpieczeństwa pożarowego.

Stażysta z up. Główny Księgowy

st. str. mgr inż. Iwona Łopucka

Tel. 81 535 13 15

 

Do zadań Wydziału Finansów należy w szczególności opracowywanie planów finansowych wydatków budżetowych i działalności pozabudżetowej dla Urzędu Miasta Lublin i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznych – bilans z wydatków i dochodów budżetowych i pozabudżetowych, prowadzenie rachunkowości (ksiąg i dzienników) w pełnym zakresie dla budżetu i pozabudżetu oraz projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych. Wydział finansowy planuje budżet komendy w zakresie wydatków i dochodów na podstawie planów sporządzanych przez komórki organizacyjne komendy miejskiej. Czuwa nad prawidłowością przebiegu i rozliczaniem inwentaryzacji majątku komendy, przygotowuje projekty uregulowań wewnętrznych dotyczących zagadnień finansowych oraz dokonuje kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych. Wydział zajmuje się prowadzeniem dokumentacji z zakresu ubezpieczeń: zdrowotnych, emerytalno – rentowych, chorobowych oraz sporządza deklaracje indywidualne i zbiorcze ZUS. W zakresie jego obowiązków znajduje się również rozliczanie dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,  włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Naczelnik wydziału:

kpt. mgr Agnieszka Borkowska

tel. 81 535 13 11

 

Wśród najważniejszych zadań Wydziału Organizacyjno-Kadrowego należy wymienić przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi oraz opracowywanie regulaminów, wytycznych oraz procedur dotyczących służby i pracy w komendzie miejskiej. W zakresie obowiązków – organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji oraz opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta miejskiego. Wydział prowadzi archiwum komendy miejskiej oraz spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, ich udostępniania i brakowania. Organizuje współpracę z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Realizuje zadania z zakresu skarg i wniosków, prowadzi ich ewidencję.

 

Prowadzi sprawy osobowe strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy miejskiej. Sporządza i kompletuje dokumentację emerytalno-rentową strażaków i pracowników cywilnych.Przygotowuje zbiorcze analizy oraz wnioski z zakresu działania komendy miejskiej. Organizuje i prowadzi działalność informacyjno-promocyjną komendy poprzez rzecznika prasowego. Wdział odpowiada za terminowe kierowanie strażaków i pracowników cywilnych na badania lekarskie okresowe i kontrolne, przedkładanie w placówce służby zdrowia charakterystyki stanowisk pracy. Dopuszcza do pełnienia służby lub wykonywania pracy osób posiadających aktualne orzeczenia lekarskie oraz prowadzi nadzór nad przestrzeganiem ograniczeń w pełnieniu służby zgodnie z zaleceniami lekarza.

 

Wydziałowi Organizacyjno-Kadrowemu podlega również stanowisko pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, spraw obronnych i kancelarii informacji niejawnych, zajmujące się w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzeniem kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sporządzaniem i przedstawianiem komendantowi miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy. Prowadzi rejestr, kompletuje i przechowuje dokumenty dotyczące wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowuje wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Stanowisko współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników. Uczestniczy w pracach, powołanej przez komendanta miejskiego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy. W zakresie spraw obronnych prowadzi sprawy w zakresie organizowania, koordynowania i nadzoru nad przygotowaniami obronnymi w komendzie miejskiej, koordynuje realizację zadań obronnych. Prowadzi kancelarię informacji niejawnych, zapewnia wymaganą ochronę informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych.

Naczelnik wydziału:

st. kpt. mgr Dariusz Bednarczyk

tel. 81 535 13 41

 

Do podstawowych zadań wydziału należy realizacja spraw w zakresie: kwatermistrzowskim, technicznym oraz informatycznym. Należą do nich w szczególności planowanie i realizacja inwestycji oraz remontów, zapewnienie utrzymania we właściwym stanie technicznym użytkowanych obiektów i pomieszczeń. Opracowanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy miejskiej.

Następnie, zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie miasta i powiatu oraz przygotowanie logistyczne pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych. Dokonywanie zakupów sprzętu, paliwa, materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej. Równie istotną rolą wydziału jest udział w pracach komisji prowadzącej postępowania o udzielenie zamówień publicznych pozostających w związku z zakresem działania placówki. Do obowiązków wydziału należy również przygotowywanie zleceń na wniosek pracownika służby bhp dot. dokonywania pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, podawanie wyników do wiadomości pracowników oraz realizacja zaleconych środków zapobiegawczych w celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń.

Z punktu widzenia zadań w zakresie technicznym należy inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego, prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych jak i nadzorowania i analizowania prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych.

W dziedzinie informatyki – nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działań ratowniczych, a także systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz innych systemów wykorzystywanych w działalności komendy miejskiej. Nadzór nad techniczną stroną organizacji połączeń systemu monitoringu pożarowego z komendą miejską oraz utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie miejskiej systemów teleinformatycznych.