Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

Naczelnik wydziału:

mł. bryg. mgr inż. Bartłomiej Walczuk

tel. 81 535 13 50

 

Wśród najważniejszych zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego znajduje się analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru miasta Lublina i ziemskiego powiatu lubelskiego oraz stanu przygotowania Komendy Miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także analizowanie prawidłowości prowadzenia akcji ratowniczych. Następnie, opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja.

Z punktu widzenia działania i funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania – przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu pożarów oraz miejscowych zagrożeń i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb. Koordynacji działań ratowniczych poprzez Miejskie Stanowisko Kierowania. Ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia Miejskiego Stanowiska Kierowania w sprzęt i urządzenia umożliwiające sprawne dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze działań oraz umożliwiające współpracę z wojewódzkim stanowiskiem koordynacji ratownictwa. Przyjmowanie zgłoszeń z urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania. Prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń. Nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione. Zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej.

W ramach działań szkoleniowych – prowadzenie kursów dla członków ochotniczych straży pożarnych. Organizowanie zajęć wychowania fizycznego i imprez sportowych w tym zawodów sportowo-pożarniczych OSP. Organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków systemu codziennego i pracowników cywilnych. Prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków systemu codziennego oraz strażaków systemu zmianowego w Miejskim Stanowisku Kierowania. Prowadzenie ewidencji wyszkolenia w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych koniecznych do obsługi specjalistycznego sprzętu i urządzeń w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych i OSP.

Skip to content