logo Państwowej Straży Pożarnej

Tryb i zasady udzielania dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

W dniu 18 marca 2021 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził dokument pn. ?Tryb i zasady udzielania dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2?.

 

Procedura ta powstała w związku z przyznaniem Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wsparcie działań z udziałem jednostek ochotniczych straży pożarnych (OSP), zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień.

 

Jednostki OSP otrzymają dofinansowanie na zakup niezbędnego wyposażenia, w tym środków ochrony indywidualnej zapewniających przestrzeganie wymaganego reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa strażaków ochotników oraz osób przewożonych do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zakres przedmiotowy dotacji jest do pobrania poniżej.

 

Środki przeznaczone dla OSP będą przekazywane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 18 marca 2021 roku.

 

Dofinansowanie odbywać się będzie na podstawie wniosku złożonego przez jednostkę OSP w łącznej wysokości nie wyższej niż 5 000 zł dla jednostki OSP.

 

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest deklaracja przystąpienia jednostki OSP do realizacji zadania i zgłoszenie się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego/ miejskiego PSP, który dokonuje stosownej oceny i wyboru jednostki (w tym potwierdza dysponowanie przez jednostkę OSP wystarczającym potencjałem ludzkim lub odpowiednim środkiem transportu) i wydaje opinię w zakresie wyboru jednostki OSP. Wniosek, o którym mowa powyżej, powinien być podpisany przez osoby z danej jednostki OSP upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy zgodnie z KRS.

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy przesyłać wnioski (zeskanowane dokumenty) pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@kmpsp.lublin.pl

 

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć aktualny na dzień wypełnienia wniosku wyciąg z KRS – do pobrania ze strony: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/

 

Wnioski powinny być opieczętowane pieczątkami jednostek oraz osób funkcyjnych. W przypadku braku pieczątek imiennych należy czytelnie wpisać funkcję, imię i nazwisko oraz złożyć podpis.

 

We wniosku można umieścić tylko asortyment zgodny z wykazem! Ubranie specjalne powinno być zgodne z OPZ KG PSP z 2019 roku. Wzór wniosku jest do pobrania poniżej.

 

  1. „Tryb i zasady udzielania dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.
  2. Zakres rzeczowy dotacji.
  3. Wniosek o dofinansowanie.
  4. OPZ KG PSP – ubranie specjalne.

 

Skip to content