Dotacje MSWiA/KSRG dla jednostek OSP

Informujemy, że w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie rozpoczęto proces rozdziału środków finansowych na dotację OSP.

 

            W ramach przedmiotowej dotacji jednostki mogą realizować zakupy w zakresie wydatków bieżących – tj. o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 10 tys. zł, a także inwestycyjnych, czyli o wartości jednostkowej powyżej 10 tys. zł. W przypadku realizacji remontu strażnicy wartość zadania może przekraczać kwotę 10 tys. zł.

            W listach asortymentowych dotacji KSRG i MSWiA znajduje się m. in. pozycja „opinia techniczna”, która traktowana jest jako usługa i wydatkowana będzie z wydatków bieżących. Proszę o analizę taboru samochodowego OSP oraz rozważenie wnioskowania o dotację w tym zakresie.

W procesie wnioskowania o udzielenie dotacji należy przestrzegać poniższych wytycznych:

  1. W celu efektywnego i skutecznego wykorzystania środków finansowych, wnioskowana przez jednostkę ochotniczej straży pożarnej kwota dotacji powinna wynikać z rzetelnej i precyzyjnej kalkulacji odzwierciedlającej rzeczywiste koszty realizacji zadania, uwzględniona w pełnych złotych.
  2. Udzielenie dotacji uwarunkowane jest zapewnieniem finansowania zakupów także ze środków pozyskanych z innych źródeł.
  3. Możliwy jest zakup wyłącznie wyposażenia oraz usług ujętych w zakresie przedmiotowym dotacji.
  4. Zgodnie z zakresem przedmiotowym dotacji w ramach przedsięwzięcia „remont strażnicy” mogą być przyznane środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty obiektów strażnic w części związanej z zapewnieniem gotowości bojowej. Nie należy w tej pozycji planować wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowych, rozbudową, modernizacją czy termomodernizacją istniejących strażnic.

W związku z powyższym jednostki OSP zainteresowane otrzymaniem wsparcia finansowego zobowiązane są przesłać do dnia 5 maja 2024 r. włącznie na adres: sekretariat@kmpsp.lublin.pl tabelę zawierającą potrzeby. Wzór tabeli stanowi załącznik do pisma. Dane należy uzupełnić zachowując hierarchizację potrzeb. Prosimy o przesłanie tabeli w dwóch wersjach: podpisaną przez osoby reprezentujące jednostkę zgodne z KRS oraz edytowalną wersję pliku Excel.

 

            Proszę o rozpropagowanie informacji wśród podległych jednostek OSP. Wzory wniosków oraz wszystkie informacje umieszczone są na naszej stronie internetowej www.kmpsp.lublin.pl w zakładce dotacje dla OSP.

 

  1. Zakres przedmiotowy dotacji (asortyment) KSRG
  2. Zakres przedmiotowy dotacji (asortyment) MSWIA
  3. Wzór tabeli – zapotrzebowanie KSRG/MSWiA
Skip to content