Dotacje MSWiA/KSRG oraz MDP dla jednostek OSP

Informujemy, że w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie rozpoczęto proces rozdziału środków finansowych na dotację OSP. W ramach przedmiotowej dotacji jednostki OSP mogą realizować zakupy w zakresie wydatków bieżących – tj. o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 10 tys. zł, a także inwestycyjnych, czyli o wartości jednostkowej powyżej 10 tys. zł. W przypadku realizacji remontu strażnicy wartość zadania może przekraczać kwotę 10 tys. zł.

 

W listach asortymentowych dotacji KSRG i MSWiA znajduje się m. in. pozycja „opinia techniczna”. Prosimy o analizę taboru samochodowego OSP oraz w przypadku braku opinii technicznej wnioskowanie w pierwszej kolejności o dotację w tym zakresie. Informujemy, że podczas rozdziału środków priorytetowo zostaną potraktowane wnioski zawierające potrzeby w zakresie opinii technicznych na pojazdy pożarnicze.

 

Dotacje dla MDP składają się z:
– Dotacji na organizację wypoczynku (potrzeby zbierane wcześniej w oddzielnym trybie, nie ma możliwości wnioskowania teraz o dotację w tym zakresie).
– Dotacji na zakup wyposażenia do przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych, instrumentów muzycznych, umundurowania i wyposażenia osobistego, sprzętu teleinformatycznego, elektronicznego oraz wyposażenia wykorzystanego w procesie szkolenia członków MDP (aktualnie można składać zapotrzebowanie na zakupy w tym zakresie).

 

Przyznanie dotacji dla MDP nie wyklucza wnioskowania o dotację KSRG/MSWiA.

 

W procesie wnioskowania o udzielenie dotacji należy przestrzegać poniższych wytycznych:

 1. W celu efektywnego i skutecznego wykorzystania środków finansowych.
 2. wnioskowana przez jednostkę ochotniczej straży pożarnej kwota dotacji powinna wynikać z rzetelnej i precyzyjnej kalkulacji odzwierciedlającej rzeczywiste koszty realizacji zadania.
 3. Udzielenie dotacji uwarunkowane jest zapewnieniem finansowania zakupów także ze środków pozyskanych z innych źródeł.
 4. Możliwy jest zakup wyłącznie wyposażenia oraz usług ujętych w zakresie przedmiotowym dotacji.
 5. Zgodnie z zakresem przedmiotowym dotacji w ramach przedsięwzięcia „remont strażnicy” mogą być przyznane środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty obiektów strażnic w części związanej z zapewnieniem gotowości bojowej. Nie należy w tej pozycji planować wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowych czy rozbudową istniejących strażnic.

 

Jednostki wnioskujące o remont strażnicy powinny dołączyć do zapotrzebowania dodatkowych arkusz stanowiący załącznik do pisma. Jeżeli właścicielem strażnicy jest urząd gminy/miasta należy dołączyć dokument potwierdzający możliwość korzystania przez jednostkę z obiektu przez najbliższe 5 lat.

 

W związku z powyższym jednostki OSP zainteresowane otrzymaniem wsparcia finansowego zobowiązane są przesłać do dnia 18 kwietnia 2023 r. do godz. 15:30 na adres: sekretariat@kmpsp.lublin.pl tabelę zawierającą potrzeby. Wzór tabeli stanowi załącznik do pisma. Dane należy uzupełnić zachowując hierarchizację potrzeb. Prosimy o przesłanie tabeli w dwóch wersjach: podpisaną przez osoby reprezentujące jednostkę zgodne z KRS oraz edytowalną wersję pliku Excel.

 

 1. Zakres przedmiotowy dotacji (asortyment) KSRG
 2. Zakres przedmiotowy dotacji (asortyment) MSWIA
 3. Zakres przedmiotowy dotacji (asortyment) MDP
 4. Arkusz dla jednostek ubiegających się o dofinansowanie remontu strażnicy
 5. Wzór tabeli – zapotrzebowanie KSRG/MSWiA
 6. Wzór tabeli – zapotrzebowanie MDP
Skip to content