Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności

Projekt: "Poprawa bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego."

 

 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej VI: Środowisko i Czysta EnergiaDziałanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska projekt pn. „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego”. W jego ramach zamierzamy zakupić trzy ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze z napędem uterenowionym (4 x 4) z wyposażeniem do prowadzenia działań chemiczno – ekologicznych przewidzianych dla podległych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych:

 

- JRG w Bychawie – realizacja w 2012 r..  
- JRG w Bełżycach – realizacja w 2011 r., 
- JRG Nr 2 w Lublinie – odbiór pojazdu do 30.IX.2010 r., 
 
 

 Wartość ogólna projektu wynosi 3 016 420 PLN. Kwota dofinansowania wyniesie 2 563 957 PLN (85 % kosztów kwalifikowanych projektu).Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie działań ratowniczo-gaśniczych na wypadek pożarów oraz nagłych sytuacji zagrażających środowisku, jak m.in. zabezpieczenie i neutralizacja substancji chemicznych, odpadów niebezpiecznych itp. porzuconych, uwolnionych w obrębie obszarów leśnych i na innych terenach, usuwania wycieków substancji ropopochodnych po wypadkach drogowych, zbieranie i neutralizacja różnego rodzaju zanieczyszczeń na ciekach i zbiornikach wodnych. Realizacja tych zadań spowoduje ograniczenie rozmiarów mogących zaistnieć zagrożeń o charakterze pożarowym, czy chemiczno-ekologicznym, poprzez skrócenie czasu dojazdu do miejsca zdarzenia, doposażenie strażaków w niezbędny sprzęt który umożliwi im podjęcie skutecznych i bezpiecznych działań ratowniczo-gaśniczych.

 

 
Terenem działania KM PSP w Lublinie jest obszar miasta Lublin i powiatu lubelskiego. W rejonie zabezpieczanym przez KM PSP Lublin znajdują się przyrodnicze obszary chronione, tj.: Kozłowiecki Park Krajobrazowy, Krzczonowski Park Krajobrazowy ze specjalnymi obszarami ochrony siedlisk w ramach sieci NATURA 2000 - Chmiel i Olszanka oraz Obszary Chronionego Krajobrazu: Chodelski, Czerniejowski, Doliny Ciemięgi i Kozi Bór.Doposażenie w specjalistyczny sprzęt ułatwi i usprawni realizację ustawowych zadań nałożonych na Państwową Straż Pożarną przy organizowaniu i prowadzeniu akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz zapewni wymagany poziom bezpieczeństwa na chronionym terenie.
 

 

 


     

 

 

 

Informacje

CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. 

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Więcej …
 
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1.    Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (20-012 Lublin, ul. Szczerbowskiego 6, tel. 81 5351320, fax. 81 5325934, e-mail: sekretariat@kmpsp.lublinl.pl).
2.    Dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Agnieszka Martyna 20-012 Lublin, ul. Strażacka 7, e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl).
3.    Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
4.    Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
5.    Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
6.    Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
7.    Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia po upływie okresu przechowywania zgodnym z właściwymi przepisami archiwalnymi lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
b)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
8.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 
Kontakt

Sekretariat Komendy: (81) 535 13 20

Adres e-mail:    sekretariat@kmpsp.lublin.pl

Adres: ul. Antoniego Szczerbowskiego 6,

20-012 Lublin

Faks Komendy: (81) 532 59 34

Oficer Prasowy:

Więcej …
 
Termomodernizacja

Zarządzanie energią w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz budynkach podległych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych

Więcej …
 
Zaświadczenie o zdarzeniu

Celem otrzymania zaświadczenia o zdarzeniu należy dokonać opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Lublina w kwocie 17 PLN oraz wypełnić i przesłać umieszczony poniżej wniosek. Jako tytuł wpłaty należy wpisać: "opłata skarbowa od zaświadczenia w KM PSP Lublin". 

Więcej …
 
SKARGI i WNIOSKI

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie lub upoważniony Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00 oraz 15:30 - 16:00) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (81) 53 51 320.

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Wydział Organizacyjno-Kadrowy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy (81) 53 51 345. 

Więcej …
 
ZAGROŻENIA

Materiały przygotowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dotyczące problematyki zagrożeń (http://rcb.gov.pl/poradniki/).

 

Statystyki

Zestawienie ilości wyjazdów do zdarzeń jednostek PSP

bieżący miesiąc

 

   
Pożary : 184
Miejscowe zagrożenia: 107
Alarmy fałszywe: 23
   

Wszystkie:

314
 
 Aktualizacja
16 kwietnia 2019 r.

Wyjazdy PSP oraz OSP do zdarzeń od początku roku:

1544